f y 5 x
^

Prawo i Ustawy

Poniżej znajdziesz spis najważniejszych ustaw krajowych i europejskich,
które dotyczą dzikich zwierząt. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Rozporządzenie z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 

Rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

 

Rozporządzenie z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.

 

Rozporządzenie z dnia 9 września 2011 w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 prawo łowieckie.

 

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2005 w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

 

Rozporządzenie KE z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

 

Dyrektywa UE z dnia 22 września 2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

 

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2006 w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców.

 

Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

 

Dyrektywa UE z dnia 29 marca 1999 dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

 

Załącznik tabelaryczny do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych.

 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt.

 

Dyrektywa UE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia).

 

Dyrektywa UE z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa).

 

Rozporządzenie KE z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących sie do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura2000.

 

Dyrektywa z dnia 28 marca 1983 dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów.

 

Rozporządzenie KE z dnia 16 września 2009 w sprawie handlu produktami z fok.

 

Rozporządzenie KE z dnia 19 lipca 1994 ustanawiające przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty skór i towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt.

 

Rozporządzenie KE z dnia 10 stycznia 1997 ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/91.

 

Rozporządzenie KE z dnia 20 sierpnia 2012 zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory.

 

Rozporządzenie KE z dnia 20 stycznia 1981 w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni.

 

Rozporządzenie KE z dnia 4 listopada 1991 zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego.  

 

Konwencja dnia 3 marca 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

 

Rozporządzenie KE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

 

Rozporządzenie KE z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

 

Rozporządzenie KE z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

 

Zalecenie KE z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

 

Rozporządzenie KE z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006.

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska.

 

Powyższe linki są bezpośrednim przekierowaniem do plików PDF znajdujących się na serwerach:

podziel się