f y 5 x
^

Zapytanie ofertowe – filmy

Kraków, dnia 14 maja 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie filmów edukacyjnych

w ramach realizowanego projektu:

Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – V edycja”,

współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie

oraz Gminę Miejską Kraków.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt

os. Kazimierzowskie 18/156

31-841 Kraków

tel. 790 36 39 36

dzika.klinika@op.pl

NIP 6783147282, REGON 122812686

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 filmów edukacyjnych w dwóch wersjach długości trwania każdy: wersja krótsza – 1 minuta (z napisami) i wersja dłuższa – co najmniej 3-4 minuty lub więcej (z lektorem/muzyką/odgłosami przyrody). 2. Filmy mają być wykonane w standardzie FulI HD, w rozdzielczości min. 1920×1080.

2. Tematyka filmów dotyczyć będzie ochrony dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych na przykładzie Krakowa.

3. Filmy będą rozpoczynały się stroną tytułową i kończyły informacjami: nazwą projektu, logotypami, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków WFOŚiGW w Krakowie i Gminy Miejskiej Kraków oraz podaniem danych teleadresowych Zamawiającego.

4. Zdjęcia do filmu będą realizowane w okresie maj-czerwiec 2019 w Krakowie.

5. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie uniwersalnych ujęć filmowych z zasobów Wykonawcy.

6. Filmy zostaną przygotowane i przekazane w dwóch opracowaniach technicznych: w jakości HD oraz pliku AVI do zamieszczenia i odtwarzania w Internecie (na nośniku DVD/pen-drive).

7. Wykonawca prześle Zamawiającemu zmontowany materiał celem jego akceptacji. W terminie 3 dni roboczych od przedstawionego zmontowanego materiału Zamawiający wniesie uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający może wnieść kilkakrotnie w formie ustnej lub pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych celem ostatecznej akceptacji.

8. Wykonawca zapewnia sprzęt filmowy oraz osoby (operator kamery, asystent, osoba techniczna, montażysta, lektor itp.) potrzebne do realizacji filmów, a także licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za wykorzystane utwory.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszych negocjacji z wybranymi przez siebie oferentami.

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał Wykonawca w toku jego realizacji, a także powstałych w trakcie realizacji lub w jej wyniku, winny być oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz bez naruszania praw przysługujących osobom trzecim.

2. Przekazanie Zamawiającemu filmów nastąpi w wersji elektronicznej, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do filmów, umożliwiających jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie utworu dowolną techniką (w tym: magnetyczną, cyfrową);

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie oryginału albo egzemplarzy na dowolnych nośnikach (w tym: np. CD, DVD, Blue-ray, pen-drive);

c) wszelkie rozpowszechnianie, w tym:

– publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie w telewizji, internecie, intranecie oraz innych środkach masowego przekazu,

– wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

– przekazywanie lub przesyłanie pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

– publiczne udostępnianie utworu, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

3). Wraz z autorskimi prawami majątkowymi Zamawiający nabywa prawa zależne do przerabiania utworu.

4). Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do utworu.

5). Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z utworu osobom trzecim, a także zbycia autorskich praw majątkowych, wraz z przysługującymi prawami zależnymi.

6). Przygotowany materiał winien spełniać warunki techniczne niezbędne do prezentacji we właściwych mediach.

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Wykonawca wykona 5 filmów (w dwóch różnych długościach) wedle przedstawionego przez Zamawiającego scenariusza, o następującej tematyce:

  1. „Dzicy lokatorzy” – o występowaniu dzikich zwierząt na i w budynkach. Jak postępować w przypadku stwierdzenia gniazd jerzyków, szpaków, wróbli, pustułek, gołębi czy legowisk kuny lub nietoperzy. O problemie prowadzenia prac ocieplania budynków bez stosownej decyzji RDOŚ, w wyniku których giną gatunki chronione zwierząt zamieszkujące budynki. O potrzebie wykonywania ocen zasiedlenia budynków przez ekspertów, zabezpieczenia budynku przed pracami termomodernizacyjnymi, nadzorze prac przez ornitologa jak i potrzebie zapewnienia rekompensaty przyrodniczej itp.

  2. „Nie wypadłem z gniazda” – o problemie zabierania ptakom podlotów. Podlot to nie pisklę. Podlot nie wypada z gniazda, ale z niego wyskakuje. To normalne i tak ma być. O tym jak rozróżnić pisklę od podlota i jak reagować gdy znajdzie się bezbronne i łyse pisklę. O mitach np. że nie wolno dotykać, bo zostawi się ludzki zapach i samica odrzuci pisklaka/podlota. Ptaki mają bardzo słaby węch i nie wyczują naszego zapachu na swoim młodym itp. Celem filmu jest uświadomienie mieszkańcom, aby nie zabierali podlotów, próbując im w ten sposób pomóc, w rzeczywistości szkodzą.

  3. „Zwierzę na drodze. Zwolnij!” – o dzikich zwierzętach na miejskich drogach i problemie nadmiernej prędkości w nocy na terenach zabudowanych. O zagrożeniu częstymi kolizjami z sarnami, dzikami, lisami, zającami, kunami, jeżami i innymi zwierzętami zamieszkującymi miasto. Zwracaj uwagę na żółty znak ostrzegawczy z symbolem sarny i zwolnij – znak nie został postawiony dla ozdoby. Jak reagować kiedy potrąci się dzikie zwierzę itp.

  4. „Nie wycinaj drzewa – ja tu mieszkam” – o kwestii wycinania/przycinania drzew i krzewów w sezonie lęgowym. Sprawdź najpierw czy nie ma na nim ptasiego gniazda lub dziupli z wiewiórką. Problem niszczenia w ten sposób lęgów dotyczy wielu gatunków: dzięcioły, sikorki, zięby, pełzacze, kowaliki, pierwiosnki, szpaki, zaganiacze, piecuszki, kosy, kwiczoły, sroki sierpówki, grzywacze, sowy, wiewiórki, nietoperze i wiele innych. Jakie są obecnie przepisy dotyczące wycinania drzew – co wolno, a czego nie?

  5. Wróblu! Gdzie jesteś?” – o gwałtownym zanikaniu wróbla w środowiskach antropogenicznych, których przyczyną jest głównie likwidacja miejsc lęgowych – termomodernizacje budynków mieszkalnych oraz likwidacja schronień poprzez wycinanie gęstych krzewów i żywopłotów, aby zastąpić je ogrodzeniem. Odpowiedz na pytanie jak przeciwdziałać temu zjawisku we własnym otoczeniu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

  • ukończył studia filmowe/artystyczne lub o podobnym charakterze,

  • w ciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 przyrodnicze filmy krótkometrażowe,

  • posiada co najmniej 1 nagrodę / wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej.

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie 7 czerwca – 5 lipca 2019 r. (oddając do odbioru co tydzień jeden film w dwóch wersjach czasowych).

4. Podpisze z Zamawiającym umowę na wykonanie przedmiotowych filmów.

5. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie rachunku lub faktury VAT, po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta powinna być:

a) opatrzona pieczątką firmową (jeśli posiada)

b) posiadać datę sporządzenia,

c) zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP/REGON (jeśli posiada),

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

e) podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć :

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 3),

3. Wykształcenie / Nagrody i wyróżnienia Wykonawcy (załącznik nr 4)

4. Wykaz sprzętu, którym dysponował będzie Wykonawca (załącznik nr 5).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: dzika.klinika@op.pl poprzez wysłanie skanu podpisanej oferty z załącznikami do dnia 27 maja 2014 r. (decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Zamawiającego).

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferty złożone po terminie oraz bez obowiązujących załączników nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dzikaklinika.com

7. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VIII. OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 50%, 2. Doświadczenie – 50%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dzikaklinika.com

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 790 36 39 36 oraz adresem email: dzika.klinika@op.pl

2. Zamawiający zastrzega sobie, że ogłoszenie dotyczące niniejszego zapytania ofertowego oraz parametry przedmiotu zamówienia mogą zostać zmienione bez podawania przyczyny.

3. Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

4. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.

5. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

Joanna D. Wójcik

Prezes Fundacji Dzika Klinika

 

Zapytanie ofertowe PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty

PDF           EDYTOWALNY

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

PDF           EDYTOWALNY

3. Wykaz realizowanych usług, o podobnym charakterze

PDF           EDYTOWALNY

4. Wykształcenie / Nagrody i wyróżnienia Wykonawcy

PDF           EDYTOWALNY

5. Wykaz sprzętu którym dysponował będzie Wykonawca

PDF           EDYTOWALNY

podziel się